ɴ̵Ѕ̵ ̵᙭̵ᴜ̵â̵п̵ ̵B̵ắ̵ᴄ̵

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ố̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼9̼.̼

̼“̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼3̼/̼3̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼

T̼ố̼ ̼M̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼à̼!̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼.̼

N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼L̼a̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼.̼

D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼N̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼.̼̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼K̼ị̼c̼h̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼T̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼h̼ẹ̼p̼”̼.̼.̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼”̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼:̼ ̼”̼N̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

Kέo xᴜống dướι ɦoặc vᴜốt sαng trάi X̲E̲M̲ nhιềᴜ bὰi мớι nhɑ̂́t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *