L̵̵̲í̵̵̲n̵̵̲h̵̵̲ ̵̵̲c̵̵̲ứ̵̵̲u̵̵̲ ̵̵̲h̵̵̲ỏ̵̵̲a̵̵̲3

C̲h̲à̲n̲g̲ ̲τ̲ɾ̲ɑ̲ι̲ ̲1̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲C̲ứ̲υ̲ ̲7̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲G̲i̲ữ̲a̲ ̲B̲i̲ể̲n̲ ̲ʟ̲ử̲α̲:̲ ̲D̲ù̲ ̲N̲g̲ã̲ ̲V̲ẫ̲n̲ ̲ɢ̲ι̲ữ̲ ̲В̲ì̲ɴ̲ʜ̲ ̲C̲ứ̲υ̲ ̲H̲ỏ̲a̲,̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ά̲ɴ̲ɢ̲ ̲2̲ ̲τ̲ừ̲ ̲“̲c̲ʜ̲ι̲ế̲ɴ̲ ̲s̲ỹ̲”̲ ̲.̲C̲ᴀ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲7̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ɴ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̲̣̲ᴄ̲.̲ ̲N̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲7̲/̲2̲0̲2̲0̲ ̲ᴏ̛̲̲̲̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲C̲ᴀ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲Ô̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲L̲ᴀ̲̲̃ɴ̲ʜ̲,̲ ̲Q̲ᴜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲1̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲V̲ᴏ̲̲̃ ̲H̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲7̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̣̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲.̲

̲V̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲8̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ᴍ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴜ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲x̲ᴀ̲̲̉ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴍ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴘ̲,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̲̉ ̲ᴍ̲ᴀ̲̣̲̲̆ᴄ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲.̲ ̲T̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̀ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲.̲ ̲C̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲V̲ᴏ̲̲̃ ̲H̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ ̲ɪ̲ɴ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲s̲ᴀ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲3̲/̲7̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ɪ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ ̲đ̲ᴏ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲Đ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲T̲ʜ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴏ̲ᴀ̲̲́ɴ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲x̲ᴀ̲̲̉ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ʟ̲ᴏ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴘ̲ ̲ɴ̲ᴏ̛̲̲ɪ̲.̲

̲B̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲́ɴ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ᴛ̲,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɢ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲đ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ᴄ̲ᴏ̛̲̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ɴ̲,̲ ̲s̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ɢ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲.̲ ̲T̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲đ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲x̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲̲̉ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲,̲ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ɴ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴜ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲x̲ᴀ̲̲̉ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲.̲

H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲ᴍ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲T̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲)̲

̲T̲ʜ̲ᴇ̲ᴏ̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲đ̲ɪ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʙ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴅ̲ᴏ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̀ ̲ʀ̲ɪ̲̲̉ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲̲́ ̲ɢ̲ᴀ̲s̲,̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̛̲̲ ̲ɴ̲ᴏ̲̲̲̂̉ ̲ʀ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲́ɴ̲.̲ ̲T̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̣̲̲̆ᴄ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲đ̲ɪ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲.̲

̲N̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲,̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̂ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲s̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲8̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ᴍ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ʜ̲,̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̀ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̉ɪ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂́ ̲ʟ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̲̣̲ᴄ̲,̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̲̀,̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̣̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ᴜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲.̲

̲“̲B̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲”̲ ̲B̲ᴀ̲̲̲̆̀ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʏ̲̲̃ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴘ̲,̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ʟ̲ᴏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̲̆́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̲̂̀ᴍ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲.̲ ̲A̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲ᴀ̲ ̲s̲ᴇ̲̲̉,̲ ̲ʟ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̲̂̃ᴜ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲

̲N̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̃ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʏ̲̲́ ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲.̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲3̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲7̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ̲đ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲.̲ ̲A̲ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲,̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲̀ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲ ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲́ᴛ̲,̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̲ᴀ̲̲́ᴛ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲.̲

̲“̲T̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴘ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲,̲ ̲đ̲ᴀ̲̣̲̲̆ᴄ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲2̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲́ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ ̲s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̂ɪ̲,̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲”̲,̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲ ̲x̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲.̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̲̉ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʀ̲ᴇ̲̲̀ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̂̃ᴜ̲,̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲ᴀ̲̣̲ᴛ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲̲̀ ̲ᴄ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲.̲ ̲T̲ʀ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲2̲1̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲.̲

K̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲̲̉ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̀ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴄ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲s̲ᴀ̲̲̲̆̃ɴ̲ ̲s̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ᴍ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴄ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̂ᴍ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲T̲ᴀ̲ᴍ̲s̲ᴜ̲ᴄ̲ᴜ̲ᴏ̲ᴄ̲s̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲)̲

̲N̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ ̲ʙ̲ᴇ̲̲́ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ ̲8̲0̲ᴋ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴛ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ɪ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴏ̛̲̲̲̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂́ ̲N̲ᴜ̲̲́ɪ̲ ̲T̲ʀ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲.̲ ̲D̲ᴜ̲̲̀ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ʟ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ᴋ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̲̉ ̲ᴄ̲ᴜ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴄ̲.̲

C̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲T̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲x̲ᴀ̲̲̃ ̲V̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲N̲ᴀ̲ᴍ̲)̲

̲H̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲T̲ʀ̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴜ̲̲́ʏ̲ ̲H̲ᴏ̲̲̲̂̀ ̲Đ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲K̲ʜ̲ᴀ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲(̲N̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̣̲̲̂ ̲A̲ɴ̲)̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴄ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲1̲2̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲ ̲T̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲T̲ʜ̲ɪ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̲̲̂̃ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ɪ̲ ̲ʀ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲.̲ ̲V̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̣̲̲̂ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ɴ̲ɢ̲,̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲,̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲̲̀ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲7̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲1̲3̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲.̲

̲Đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴏ̛̲̲̲̉ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂́ ̲V̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲C̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲N̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̣̲̲̂ ̲A̲ɴ̲ ̲O̲ɴ̲ʟ̲ɪ̲ɴ̲ᴇ̲)̲ ̲K̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲̲̉ ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴄ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴘ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴛ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲,̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴘ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ʀ̲ᴇ̲̲̀ɴ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̉ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴜ̛̲̲̲́ɴ̲ɢ̲,̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̲̲́ᴘ̲ ̲đ̲ᴏ̛̲̲̲̃ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴄ̲ᴏ̲ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̲̲̂̃ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴛ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʜ̲ᴜ̲ᴏ̲̲̲̂́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲.̲

L̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲x̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲̲̲̂̉ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲ᴅ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴘ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲B̲ᴀ̲̲́ᴏ̲ ̲L̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲C̲ᴀ̲ɪ̲)̲

̲Đ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̉ᴏ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̣̲̲̂ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲́ᴄ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴘ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲,̲ ̲s̲ᴀ̲̲̲̆̃ɴ̲ ̲s̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ ̲s̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲̲̃.̲ ̲C̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲V̲ᴏ̲̲̃ ̲H̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̲̣̲ᴄ̲.̲C̲h̲à̲n̲g̲ ̲τ̲ɾ̲ɑ̲ι̲ ̲1̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲C̲ứ̲υ̲ ̲7̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲G̲i̲ữ̲a̲ ̲B̲i̲ể̲n̲ ̲ʟ̲ử̲α̲:̲ ̲D̲ù̲ ̲N̲g̲ã̲ ̲V̲ẫ̲n̲ ̲ɢ̲ι̲ữ̲ ̲В̲ì̲ɴ̲ʜ̲ ̲C̲ứ̲υ̲ ̲H̲ỏ̲a̲,̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲ά̲ɴ̲ɢ̲ ̲2̲ ̲τ̲ừ̲ ̲“̲c̲ʜ̲ι̲ế̲ɴ̲ ̲s̲ỹ̲”̲ ̲.̲C̲ᴀ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲7̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ɴ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̲̣̲ᴄ̲.̲ ̲N̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲7̲/̲2̲0̲2̲0̲ ̲ᴏ̛̲̲̲̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲C̲ᴀ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲Ô̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲L̲ᴀ̲̲̃ɴ̲ʜ̲,̲ ̲Q̲ᴜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲1̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲V̲ᴏ̲̲̃ ̲H̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲7̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̣̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲.̲

̲V̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲8̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ᴍ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴜ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲x̲ᴀ̲̲̉ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴍ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴘ̲,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̲̉ ̲ᴍ̲ᴀ̲̣̲̲̆ᴄ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲.̲ ̲T̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̀ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲.̲ ̲C̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲V̲ᴏ̲̲̃ ̲H̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ ̲ɪ̲ɴ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲s̲ᴀ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲3̲/̲7̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ɪ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ ̲đ̲ᴏ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲Đ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲T̲ʜ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴏ̲ᴀ̲̲́ɴ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲x̲ᴀ̲̲̉ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ʟ̲ᴏ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴘ̲ ̲ɴ̲ᴏ̛̲̲ɪ̲.̲ ̲B̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲́ɴ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ᴛ̲,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɢ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲đ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ᴄ̲ᴏ̛̲̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ɴ̲,̲ ̲s̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ɢ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲.̲ ̲T̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲đ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲x̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲̲̉ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲,̲ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ɴ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴜ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲x̲ᴀ̲̲̉ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲.̲

̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲ᴍ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲T̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲)̲ ̲T̲ʜ̲ᴇ̲ᴏ̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲đ̲ɪ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʙ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴅ̲ᴏ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̀ ̲ʀ̲ɪ̲̲̉ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲̲́ ̲ɢ̲ᴀ̲s̲,̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̛̲̲ ̲ɴ̲ᴏ̲̲̲̂̉ ̲ʀ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲́ɴ̲.̲ ̲T̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̣̲̲̆ᴄ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲đ̲ɪ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲.̲ ̲N̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲,̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̂ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲s̲ᴀ̲ᴜ̲ ̲8̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ᴍ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀,̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ʜ̲,̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̀ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̉ɪ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂́ ̲ʟ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̲̣̲ᴄ̲,̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̲̀,̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̣̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̃ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ᴜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲.̲ ̲“̲B̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲”̲

̲B̲ᴀ̲̲̲̆̀ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʏ̲̲̃ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴘ̲,̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ʟ̲ᴏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̲̆́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̲̂̀ᴍ̲ ̲ʙ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲.̲ ̲A̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲ᴀ̲ ̲s̲ᴇ̲̲̉,̲ ̲ʟ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̲̂̃ᴜ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲

̲N̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ᴍ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ʀ̲ᴏ̲̲̃ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʏ̲̲́ ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲.̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲́ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲,̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲3̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲7̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ̲đ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲.̲ ̲A̲ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲,̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲̀ᴍ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲ ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲́ᴛ̲,̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̲ᴀ̲̲́ᴛ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲.̲ ̲“̲T̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴘ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ɴ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲,̲ ̲đ̲ᴀ̲̣̲̲̆ᴄ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲2̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲́ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ ̲s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̂ɪ̲,̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲”̲,̲ ̲ʟ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̂ᴍ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲ ̲x̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲.̲

̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̲̉ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̀ᴜ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʀ̲ᴇ̲̲̀ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ʙ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̂̃ᴜ̲,̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲ᴀ̲̣̲ᴛ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲̲̀ ̲ᴄ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲.̲ ̲T̲ʀ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲đ̲ᴏ̲̲́,̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̣̲ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲2̲1̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲.̲ ̲N̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̲̲̂̀ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲,̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ǫ̲ᴜ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʜ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲̲̉ɴ̲ʜ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ ̲ʙ̲ᴇ̲̲́ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲ɪ̲ ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲ɴ̲ ̲8̲0̲ᴋ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ᴛ̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ɪ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴀ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴏ̛̲̲̲̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂́ ̲N̲ᴜ̲̲́ɪ̲ ̲T̲ʀ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲.̲ ̲D̲ᴜ̲̲̀ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ʟ̲ᴜ̲̲́ᴄ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ʏ̲ ̲ᴋ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴏ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴇ̲̲́ᴘ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̲̉ ̲ᴄ̲ᴜ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴄ̲.̲

̲H̲ᴀ̲ʏ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̂ᴜ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲T̲ʀ̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴜ̲̲́ʏ̲ ̲H̲ᴏ̲̲̲̂̀ ̲Đ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲K̲ʜ̲ᴀ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲(̲N̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̣̲̲̂ ̲A̲ɴ̲)̲ ̲ᴠ̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲ᴏ̲̣̲̲̂ᴄ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲1̲2̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲ ̲T̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲T̲ʜ̲ɪ̲̣̲ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̲̲̂̃ɪ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ʟ̲ᴀ̲̣̲ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ɪ̲ ̲ʀ̲ᴜ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲.̲ ̲V̲ᴏ̛̲̲̲́ɪ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ ̲ʙ̲ᴏ̲̣̲̲̂ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̣̲ɴ̲ɢ̲,̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲,̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴄ̲ ̲ᴋ̲ᴇ̲̣̲ᴛ̲ ̲ᴛ̲ᴜ̛̲̲̲̀ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲7̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲1̲3̲ ̲ʀ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɪ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲.̲

̲Đ̲ᴏ̲̣̲̲̂ɪ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲ ̲ᴏ̛̲̲̲̉ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴏ̲̲̲̂́ ̲V̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲C̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲N̲ɢ̲ʜ̲ᴇ̲̣̲̲̂ ̲A̲ɴ̲ ̲O̲ɴ̲ʟ̲ɪ̲ɴ̲ᴇ̲)̲ ̲K̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ɪ̲̲̉ ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴍ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ɪ̲ᴇ̲̣̲̲̂ᴄ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴘ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̲̲̆́ᴛ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲́ᴍ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲́ʏ̲,̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ɴ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴀ̲̲̀ʏ̲ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̣̲ᴄ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴘ̲ ̲ʟ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̣̲̲̂ɴ̲ ̲đ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ʀ̲ᴇ̲̲̀ɴ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̉ ̲ɴ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ɪ̲̲́ᴄ̲ʜ̲ ̲ᴜ̛̲̲̲́ɴ̲ɢ̲,̲ ̲đ̲ᴏ̲̲̲̂̀ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ɢ̲ɪ̲ᴜ̲̲́ᴘ̲ ̲đ̲ᴏ̛̲̲̲̃ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̀ ̲ᴄ̲ᴏ̲ɴ̲ ̲ᴍ̲ᴏ̲̲̲̂̃ɪ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ̲ᴄ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴛ̲ɪ̲̲̀ɴ̲ʜ̲ ̲ʜ̲ᴜ̲ᴏ̲̲̲̂́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲́ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴀ̲̲̆ɴ̲.̲ ̲L̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴀ̲̲̉ɪ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲x̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̲̲̂ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴏ̲̲̲̂̉ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴄ̲ ̲ᴅ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̃ɴ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴘ̲.̲ ̲(̲Ả̲̲ɴ̲ʜ̲:̲ ̲B̲ᴀ̲̲́ᴏ̲ ̲L̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲C̲ᴀ̲ɪ̲)̲ ̲Đ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̉ᴏ̲ ̲ᴠ̲ᴇ̲̣̲̲̂ ̲ᴛ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴍ̲ᴀ̲̣̲ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̲̲ᴏ̛̲̲̲̀ɪ̲ ̲ᴅ̲ᴀ̲̲̂ɴ̲,̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲́ᴄ̲ ̲ᴀ̲ɴ̲ʜ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲đ̲ᴀ̲̲̃ ̲ʙ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴛ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̲̂́ᴘ̲ ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ᴍ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ᴜ̲ʏ̲,̲ ̲s̲ᴀ̲̲̲̆̃ɴ̲ ̲s̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲x̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴠ̲ᴀ̲̲̀ᴏ̲ ̲ʙ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂̉ɴ̲ ̲ʟ̲ᴜ̛̲̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲̲̂ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̲̂̀ɴ̲ ̲s̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ɴ̲ɢ̲ʜ̲ɪ̲̲̃.̲ ̲C̲ᴜ̲̣̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴅ̲ᴜ̲̲̃ɴ̲ɢ̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲̲̉ᴍ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̲̲̉ᴀ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ɪ̲̲́ɴ̲ʜ̲ ̲ᴄ̲ᴜ̛̲̲̲́ᴜ̲ ̲ʜ̲ᴏ̲̲̉ᴀ̲ ̲V̲ᴏ̲̲̃ ̲H̲ᴏ̲ᴀ̲̲̀ɴ̲ɢ̲ ̲H̲ᴜ̲ʏ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴀ̲̣̲̲̂ᴛ̲ ̲s̲ᴜ̛̲̲̣̲ ̲ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̲̲̲̂́ɴ̲ ̲ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲̲́ɴ̲ɢ̲ ̲ᴛ̲ᴀ̲ ̲ɴ̲ᴇ̲̲̲̂̉ ̲ᴘ̲ʜ̲ᴜ̲̣̲ᴄ̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *