B̲ỏ̲ ̲v̲ợ̲ ̲g̲i̲à̲2̲1

Đ̲ê̲m̲ ̲t̲â̲n̲ ̲h̲ô̲n̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲y̲a̲a̲v̲ì̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲u̲ ̲đ̲á̲o̲,̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲v̲á̲y̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲n̲g̲ọ̲t̲ ̲n̲g̲à̲o̲ ̲n̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ị̲u̲ ̲s̲à̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲.̲

̲4̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲H̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲3̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲B̲i̲ế̲t̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲x̲ì̲ ̲x̲à̲o̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲á̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲ấ̲t̲ ̲v̲ả̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲ầ̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲B̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲l̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲n̲g̲ơ̲i̲ ̲r̲ự̲c̲ ̲r̲ỡ̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲!̲

̲S̲a̲u̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ẻ̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲2̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲ạ̲t̲ ̲b̲ỏ̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲m̲ó̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲.̲

Bỏ vợ già lấy gái trẻ, tân hôn xong tôi phát điên nghe tiếng rên rỉ trong nhà tắm - Hình 1

V̲ợ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲2̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲l̲y̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲)̲

̲S̲ố̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲1̲0̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲7̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ớ̲i̲.̲ ̲B̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲i̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲x̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲x̲ư̲a̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲v̲à̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ă̲m̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ố̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ẩ̲u̲ ̲t̲á̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲,̲ ̲v̲ơ̲ ̲v̲é̲t̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲r̲ẻ̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲,̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲t̲ừ̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ọ̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲d̲ự̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ớ̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ư̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ổ̲ ̲ấ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲.̲

̲Đ̲ê̲m̲ ̲t̲â̲n̲ ̲h̲ô̲n̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲â̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲u̲ ̲đ̲á̲o̲,̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲v̲á̲y̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲k̲ỳ̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲n̲g̲ọ̲t̲ ̲n̲g̲à̲o̲ ̲n̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ị̲u̲ ̲s̲à̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲g̲i̲â̲y̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲t̲h̲ă̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲t̲h̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲i̲.̲

̲L̲á̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲d̲ậ̲y̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲x̲ỏ̲ ̲d̲é̲p̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ắ̲t̲ ̲r̲a̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲Đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲â̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲r̲a̲.̲

̲Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲r̲ê̲n̲ ̲r̲ỉ̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲d̲ố̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲?̲ ̲C̲h̲ư̲a̲ ̲h̲ế̲t̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ỉ̲ ̲n̲o̲n̲:̲ ̲“̲B̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲e̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲a̲n̲h̲?̲ ̲E̲m̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ắ̲m̲…̲”̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲đ̲á̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲x̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ả̲n̲h̲ ̲v̲ả̲i̲ ̲c̲h̲e̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲c̲h̲a̲t̲ ̲s̲e̲x̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲ã̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲Ở̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲d̲â̲y̲ ̲k̲i̲a̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲a̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲g̲ọ̲i̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲q̲u̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲c̲á̲i̲ ̲b̲ạ̲t̲ ̲t̲a̲i̲,̲ ̲g̲à̲o̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲x̲ử̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲a̲y̲ ̲s̲a̲o̲,̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ắ̲m̲ ̲s̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲t̲â̲n̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲â̲n̲ ̲á̲i̲ ̲x̲o̲n̲g̲.̲

̲V̲ợ̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲l̲ó̲c̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲,̲ ̲k̲ể̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲q̲u̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲Đ̲ê̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲ã̲ ̲d̲ụ̲ ̲d̲ỗ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲c̲a̲y̲ ̲c̲ú̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲ư̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲n̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲d̲ọ̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲.̲

̲Bỏ vợ già lấy gái trẻ, tân hôn xong tôi phát điên nghe tiếng rên rỉ trong nhà tắm - Hình 2

B̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲è̲m̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲ê̲m̲ ̲đ̲ề̲m̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ầ̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲)̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲a̲y̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ẩ̲y̲ ̲t̲u̲ô̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲â̲y̲ ̲x̲ẩ̲m̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲m̲à̲y̲:̲

̲-̲ ̲V̲ố̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲a̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲é̲m̲ ̲c̲ỏ̲i̲ ̲q̲u̲á̲,̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲m̲ơ̲n̲ ̲m̲ở̲n̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲A̲n̲h̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲x̲e̲m̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲b̲ù̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ò̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ứ̲?̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲g̲i̲à̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲h̲a̲m̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲!̲ ̲D̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲ơ̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲ô̲ ̲ư̲u̲ ̲v̲ô̲ ̲l̲o̲ ̲r̲ồ̲i̲!̲

̲N̲ó̲i̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲u̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲h̲ú̲t̲.̲ ̲Đ̲ể̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲h̲ẳ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲.̲ ̲L̲à̲m̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲!̲ ̲Ê̲ ̲c̲h̲ề̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲h̲ã̲,̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲,̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲a̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲t̲i̲m̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲,̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲ộ̲i̲.̲ ̲B̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲è̲m̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲ê̲m̲ ̲đ̲ề̲m̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲ầ̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ề̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲h̲ờ̲ ̲ơ̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ố̲.̲ ̲X̲i̲n̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *