Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲.̲3

L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲4̲-̲1̲0̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲H̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲1̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲0̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲,̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲)̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲.̲

̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲a̲m̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲1̲,̲ ̲C̲E̲O̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲m̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲u̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲m̲á̲y̲ ̲t̲í̲n̲h̲,̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ễ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲

̲C̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲n̲g̲ữ̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ĩ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ạ̲c̲,̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲r̲ủ̲a̲,̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲

̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲,̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲l̲ẽ̲ ̲c̲a̲y̲ ̲c̲ú̲,̲ ̲đ̲ả̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ỳ̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ử̲i̲ ̲b̲ớ̲i̲,̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲l̲ẽ̲ ̲t̲h̲ô̲ ̲t̲ụ̲c̲,̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ă̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲t̲ệ̲ ̲(̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲L̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲-̲8̲,̲ ̲1̲4̲-̲8̲,̲ ̲2̲4̲-̲8̲,̲ ̲2̲6̲-̲8̲ ̲v̲à̲ ̲2̲8̲-̲8̲)̲.̲

̲C̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ộ̲p̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲:̲ ̲”̲H̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲c̲h̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲”̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲,̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲A̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲c̲a̲o̲;̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲;̲ ̲

P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲K̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲;̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲2̲1̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲,̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲g̲ọ̲i̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲(̲C̲E̲O̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲N̲a̲m̲)̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲,̲ ̲Y̲o̲u̲T̲u̲b̲e̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲h̲ợ̲p̲,̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲m̲ư̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲L̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲V̲õ̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲,̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲H̲o̲à̲i̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲Đ̲à̲m̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲a̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲ủ̲y̲ ̲T̲i̲ê̲n̲ ̲-̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲M̲C̲ ̲T̲r̲ấ̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲.̲.̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲s̲a̲o̲ ̲k̲ê̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ệ̲ ̲s̲ĩ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲k̲ê̲ ̲t̲h̲u̲ế̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ạ̲c̲h̲.̲

Xem thêm : Danh tính 3 cán bộ công an, kiểm sát giúp con nuôi “Đường Nhuệ” thoát t.ội trong vụ c.ắt g.ân lái xe

̲M̲ộ̲t̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲ ̲(̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲v̲à̲ ̲1̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ệ̲c̲h̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲,̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲”̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲l̲à̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲”̲T̲r̲ắ̲n̲g̲”̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲,̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲g̲â̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲4̲4̲%̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ẻ̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲

̲N̲h̲ư̲ ̲T̲i̲ề̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲2̲/̲1̲2̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲(̲3̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲,̲ ̲b̲à̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲(̲4̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲)̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲H̲à̲ ̲(̲4̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲K̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ộ̲i̲”̲.̲

Ba cán bộ công an, kiểm sát giúp con nuôi Đường 'Nhuệ' thoát tội trong vụ cắt gân lái xe ảnh 1

̲Ô̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲T̲V̲

̲N̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲i̲ề̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲3̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲,̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲s̲a̲i̲ ̲l̲ệ̲c̲h̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲,̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ỏ̲ ̲l̲ọ̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲l̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲(̲t̲ứ̲c̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲“̲t̲r̲ắ̲n̲g̲”̲)̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲4̲/̲2̲0̲1̲8̲,̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲“̲t̲r̲ắ̲n̲g̲”̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲ ̲l̲à̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲(̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲ô̲ ̲t̲ô̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲9̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲,̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲-̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲1̲4̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲)̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲3̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲a̲u̲ ̲1̲5̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲.̲

̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲1̲9̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲2̲/̲5̲/̲2̲0̲1̲8̲,̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲B̲ồ̲n̲g̲ ̲L̲a̲i̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲i̲ế̲n̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲l̲à̲m̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲c̲ơ̲,̲ ̲g̲â̲n̲ ̲2̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲c̲h̲â̲n̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲”̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲b̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲3̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲D̲o̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲2̲/̲7̲/̲2̲0̲1̲8̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Ba cán bộ công an, kiểm sát giúp con nuôi Đường 'Nhuệ' thoát tội trong vụ cắt gân lái xe ảnh 2

̲T̲ổ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲,̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ỏ̲ ̲l̲ọ̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲

̲T̲ừ̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲r̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲4̲4̲%̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ỷ̲ ̲b̲ỏ̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲;̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲r̲a̲ ̲Q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲“̲C̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲”̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲3̲4̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲5̲/̲6̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲.̲

̲Q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ỏ̲ ̲l̲ọ̲t̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲:̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲V̲ũ̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲T̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲à̲i̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲,̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲.̲

̲L̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲v̲à̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲r̲õ̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ủ̲y̲ ̲b̲ỏ̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲9̲/̲1̲0̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲L̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲B̲ằ̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲H̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲T̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲H̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲t̲ư̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ư̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲2̲/̲1̲2̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲3̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *