T̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲1

T̲r̲ư̲a̲ ̲5̲/̲5̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲ ̲K̲i̲ế̲m̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲1̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲ ̲K̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲i̲P̲h̲o̲n̲e̲ ̲P̲r̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲N̲g̲a̲.̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲3̲h̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲5̲/̲5̲,̲ ̲ở̲ ̲g̲ó̲c̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲C̲ấ̲m̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲B̲ô̲n̲g̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲B̲ô̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲ ̲K̲i̲ế̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲l̲a̲ ̲h̲é̲t̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲2̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲N̲g̲a̲,̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲2̲ ̲n̲g̲à̲y̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲í̲t̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲2̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲c̲ắ̲m̲ ̲s̲ạ̲c̲ ̲p̲i̲n̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲a̲x̲i̲.̲

Motrong2bihaivahiengtruong_O-1651733759887.jpg

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲1̲0̲0̲U̲S̲D̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲o̲á̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲x̲e̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲N̲g̲a̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲ ̲2̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲B̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲B̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲ ̲K̲i̲ế̲m̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲.̲

̲B̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲1̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲á̲i̲ ̲x̲e̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲2̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲B̲ô̲n̲g̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲N̲g̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲.̲ ̲D̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲ế̲ ̲t̲a̲x̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲N̲g̲a̲ ̲l̲à̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲8̲,̲ ̲H̲K̲T̲T̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲)̲.̲

̲B̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲2̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲u̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲.̲

Xem thêm : Vừa xong: Máy bay chở người từ Ấn Độ về Việt Nam nghỉ lễ bất ngờ rơi xuống biển khiến 160 ch*ết và mất tích hàng trăm người

T̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲1̲6̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲4̲/̲5̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲,̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲1̲6̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ã̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲A̲i̲r̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲ ̲E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ư̲ợ̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲ạ̲ ̲c̲á̲n̲h̲.̲


̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲A̲P̲)̲

̲R̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲B̲o̲e̲i̲n̲g̲ ̲7̲3̲7̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ã̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲A̲i̲r̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲ ̲E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲D̲u̲b̲a̲i̲ ̲l̲a̲o̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲â̲n̲ ̲b̲a̲y̲ ̲C̲a̲l̲i̲c̲u̲t̲ ̲ở̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲K̲o̲z̲h̲i̲k̲o̲d̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲d̲o̲ ̲m̲ư̲a̲ ̲l̲ớ̲n̲.̲

̲C̲h̲i̲ế̲c̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲A̲P̲)̲

̲H̲ã̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲A̲i̲r̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲ ̲E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲9̲0̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲B̲ộ̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲á̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ă̲n̲g̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ờ̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ộ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲0̲ ̲m̲ ̲v̲à̲ ̲g̲ã̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ô̲i̲.̲

̲Í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲1̲6̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲A̲P̲)̲

̲V̲i̲d̲e̲o̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲d̲o̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲é̲ ̲t̲o̲ạ̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲2̲ ̲m̲ả̲n̲h̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲u̲n̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ổ̲ ̲n̲á̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ỳ̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲à̲o̲.̲

̲S̲a̲k̲e̲e̲n̲ ̲K̲,̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲M̲a̲l̲a̲p̲p̲u̲r̲a̲m̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲1̲6̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲e̲e̲r̲a̲m̲ ̲S̲a̲m̲b̲a̲s̲i̲v̲a̲,̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲K̲o̲z̲h̲i̲k̲o̲d̲e̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲p̲h̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲.̲

̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲(̲D̲G̲C̲A̲)̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ư̲ợ̲t̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ă̲n̲g̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ỡ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲ả̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲,̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲k̲ẹ̲t̲ ̲ở̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲k̲ê̲n̲h̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲ố̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ạ̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ố̲,̲ ̲A̲i̲r̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲ ̲E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲“̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲ ̲h̲ạ̲ ̲c̲á̲n̲h̲”̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲A̲i̲r̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲ ̲E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲7̲4̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲,̲ ̲1̲0̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲s̲ơ̲ ̲s̲i̲n̲h̲,̲ ̲2̲ ̲p̲h̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲5̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲á̲y̲ ̲b̲a̲y̲.̲

̲C̲h̲u̲y̲ế̲n̲ ̲b̲a̲y̲ ̲A̲X̲B̲1̲3̲4̲4̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲A̲i̲r̲ ̲I̲n̲d̲i̲a̲ ̲E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲u̲y̲ế̲n̲ ̲b̲a̲y̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲3̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲C̲O̲V̲I̲D̲-̲1̲9̲.̲ ̲C̲a̲l̲i̲c̲u̲t̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲b̲a̲n̲g̲ ̲K̲e̲r̲a̲l̲a̲,̲ ̲m̲i̲ề̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲Ấ̲n̲ ̲Đ̲ộ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *